COOKIES & INTEGRITET

1. Information om hantering av personuppgifter
VERSATO värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla VERSATO kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

Vi arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här på denna sida.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Ansvar för dina personuppgifter?
VERSATO AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av oss.

3. Vilka personuppgifter samlas in av VERSATO?
När du besöker versato.se som identifierad kund, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du har lämnat personuppgifter till oss på VERSATO, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

A. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp och efterföljande service.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna hantera kundtjänstärenden och relaterad service.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det är vi berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos VERSATO. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

C. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna skicka generell marknadsföring (såsom utskick av vår katalog eller broschyr) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det avtal som vi har ingått med dig (dvs. våra åtaganden versato.se villkor) är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du är kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att skicka marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster.

D. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

E. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

F. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

G. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från VERSATO och inte är registrerade som våra kunder.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

H. Ändamål för användningen av dina uppgifter: För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Vår lagliga grund för detta ändamål är: Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

5. Personuppgifter som VERSATO samlar in
Vi behandlar personnummer för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder. Förutom de personuppgifter som du lämnar till oss på VERSATO, hämtar vi även i vissa fall ditt personnummer och adressuppgifter via adressregister. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt kund.

6. När vi kan komma att dela dina uppgifter
VERSATO delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

VERSATO minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

7. Cookies
Genom att använda denna Webbplats (versato.se) samtycker du till användning av cookies i enlighet med denna cookiepolicy. Du kommer vid första tillfället få upp en ruta där du samtycker till användning men kan när som ta tillbaka ditt samtycke om detta.

Cookies är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Vid efterföljande besök skickas därefter denna fil tillbaka till domänen. Det cookies gör är att samlar information om ditt användande på webbplatsen. Syftet med cookies för VERSATO är att optimera webbplatsens funktioner för att ge en bättre köpupplevelsen. Vi använder cookies till att möjliggöra webbplatsens funktioner, statistik, analysera hur besökare beter sig på webbplatsen, bevaka webbplatsens prestanda samt marknadsföring som skräddarsydd annonsering. Exempelvis är det cookies som gör att en vara som du placerar i varukorgen finns kvar vid nästa besökstillfälle.

Du kan själv radera all sparad cookies samt neka användandet av cookies genom att gå in på inställningar i din webbläsare. Vi vill dock informera om att detta kan sänka användarvänligheten av webbplatsen.

VERSATO använder sig av Google Analytics som tredje part för analys av webbplatsen och kunddata, samt för att skicka relevant marknadsföring till rätt målgrupp. För att läsa mer om Googles cookies policy följ denna länk.

För remarketing använder VERSATO Google ADS samt Facebook. Du kan själv påverka användningen av dina personuppgifter hos respektive tillhandahållare. För mer information om detta vänligen följ nedan länkar.

För att ändra dina personliga annonspreferenser på Google och Facebook, se nedan länkar:

Om du inte är inloggad på Google, följ denna länk.

Om du är inloggad, följ denna länk.

För information om annonser via Facebook, följ denna länk.

Ändra din inställningar för annonser på Facebook, följ denna länk.

8. Lagring och lagringstid
På VERSATO behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på VERSATO har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

• När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter.

• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas så länge det finns relevans.

Information som samlas in efter samtycke:

Om du inte är köpkund men t ex besöker vår hemsida eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer vi inhämta samtycke från dig innan vi gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar vi så länge informationen är relevant. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast eller senast inom 6 månader.

9. Säkerhet för dina personuppgifter
Vi säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På VERSATO hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

10. Dina rättigheter
Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte vi tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

11. Klagomål och tillsynsmyndighet
Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på VERSATO. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

12. Kontakta oss
Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På VERSATO är våra kunders personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du som kund alltid ska känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.